§1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Nuta (w dalszej części określany mianem „Sklep”), dostępny pod adresem internetowym https://nuta.com.pl prowadzony jest przez Camastra Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zw. dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania z niego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2
Definicje

 1. Restauracja Nuta – restauracja zlokalizowana w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 10/14, zwana dalej ‘Restauracją’.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – Camastra Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 10/14, kod pocztowy 00-499, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000758133, NIP 5252770674, REGON 381829588.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym https://nuta.com.pl/
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Voucher – bon imienny z indywidualnym numerem, upoważniający po okazaniu w Restauracji do otrzymania produktów i usług zgodnych z 9 .
 13. Usługi dodatkowe – inne usługi lub produkty zamawiane na indywidualne życzenie klienta.

§3
Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych i aktualizowanych na stronie Sklepu.
 2. Adres siedziby Sprzedawcy: 00-499 Warszawa, pl. Trzech Krzyży 10/14
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: info@nuta.com.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 570 007 772
 5. Numer rachunków bankowych Sprzedawcy: 39 1160 2202 0000 0003 6693 4515

§4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową,
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkt w Sklepie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych lub w euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt, koszt serwisu kelnerskiego, oraz koszt usług dodatkowych.

§6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wypełnić formularz zamówienia i zaakceptować warunki zawarte w Regulaminie Sklepu;
 2. Kliknąć przycisk “Potwierdź zakup”, co jest tożsame ze złożeniem zamówienia;
 3. Zrealizować płatność;
 4. Oczekiwać na potwierdzenie złożenia zamówienia.

§7
Oferowane metody płatności oraz dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. płatności w systemie elektronicznym poprzez system PayU,
  b. płatność kartą płatniczą.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronach Sklepu.

§8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§9
Zasady zakupu i wykorzystania Vouchera

 1. Voucher jest ważny przez okres od 3 do 5 miesięcy od daty zakupu (w zależności od wybranej opcji). Po tym okresie voucher traci ważność i nie może zostać później wykorzystany. Po wygaśnięciu terminu ważności vouchera kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu jego zakupu, ani odszkodowanie.
 2. Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę. Nie wydajemy reszty z niewykorzystanej kwoty.
 3. W sytuacji kiedy wysokość rachunku przekroczy wartość vouchera, osoba korzystająca z niego reguluje pozostałą należność na miejscu kartą lub gotówką.
 4. Voucher opiewa jedynie na te produkty, które zostały wybrane przy zakupie. Mogą to być w szczególności:
  4a. menu degustacyjne (szczegółowe informacje o składowych menu można uzyskać pod adresem mailowym: reception@nuta.com.pl),4b. wine pairing – degustacyjna porcja wina podawana do każdego dania głównego (szczegółowe informacje o składowych wine pairing można uzyskać pod adresem mailowym: reception@nuta.com.pl),4c. szampan rozumiany jako jeden kieliszek 100 ml,

  4d. soft – napoje bezalkoholowe (woda, soki), kawa i herbata.

  4e. Butelka ginu NUTA – butelka ginu o pojemności 700 ml

  4f. Inne dodatkowe usługi – transport na terenie m. st. Warszawy do restauracji NUTA, consierge – mailowa i telefoniczna indywidualna obsługa zapytania rezerwacyjnego realizowana przez dział recepcji restauracji NUTA

 5. Zakup vouchera nie jest równoznaczny z przyjęciem rezerwacji. Nie gwarantujemy dostępności miejsca w wybranym terminie. Priorytetowe rozpatrzenie zapytania rezerwacyjnego polega na przyjęciu rezerwacji z listy oczekujących w pierwszej kolejności w przypadku odwołania rezerwacji przez innego klienta.
 6. Przed przybyciem do Restauracji należy dokonać wcześniejszej rezerwacji miejsca, z podaniem informacji o chęci wykorzystania vouchera poprzez stronę internetową nuta.com.pl, lub telefonicznie.
 7. Warunkiem skorzystania z vouchera jest okazanie go po przybyciu do Restauracji w oryginale lub w wersji elektronicznej z widocznym indywidualnym numerem.
 8. Voucher można wykorzystać w Restauracji w dniach i godzinach otwarcia Restauracji. Szczegółowe dni i godziny otwarcia restauracji można sprawdzić na stronie internetowej: https://nuta.com.pl
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do indywidualnej zmiany na co opiewa voucher w zakresie menu, jeżeli alergie pokarmowe posiadacza uniemożliwiają przygotowanie standardowego menu degustacyjnego. Każdorazowo tak zmiana będzie konsultowana telefonicznie lub drogą mailową z posiadaczem vouchera. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za indywidualne zmiany w menu degustacyjnym.
 10. Restauracja nie przygotowuje menu degustacyjnego w wersji wegańskiej.
 11. Nasze menu to ciągły proces twórczy stąd też liczba dań i kształt menu mogą ulec małym zmianom.
 12. Restauracja nie podaje alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. W przypadku zaistnienia takich przesłanek Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania części lub całości usługi, zastrzeżeniem zapisu ustępu 2, co w szczególności oznacza potrącenie kosztów przygotowania Vouchera i kosztów jego wysyłki wskazane w ustępie 5.1. 2.
 13. Butelka ginu jako składowa niektórych voucherów wydawana jest na miejscu, w restauracji NUTA (plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa):
  13a. pełnoletniej i trzeźwej osobie wykorzystującej voucher podarunkowy13b. Pełnoletniemu i trzeźwemu kupującemu voucher podarunkowy
 14. Nie ma możliwości odbioru, wysyłki, przekazania za pośrednictwem innej osoby, zakupionej butelki ginu poza restauracją NUTA (plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa)

§10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi UOKiK:
  http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, niezależnie od wyboru wersji językowej sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.